สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)             01
(32) 02 03 04 05 06 07 08
(33) 09 10 11 12 13 14 15
(34) 16 17 18 19 20 21 22
(35) 23 24 25 26 27 28 29
(36) 30 31          
ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(40)         01 02 03
(41) 04 05 06 07 08 09 10
(42) 11 12 13 14 15 16 17
(43) 18 19 20 21 22 23 24
(44) 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2020

สาธารณะ
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    01
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าพระองค์ภาศึกษาดูงาน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าไปรับเสด็จพระองค์ภา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาสถานควบคุมเด็กและเยาวชนและที่พั
02
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมผู้บริหาร ยธ. ณ ห้อง1 ชั้น9
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า11:00» ชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» หลักสูตรเจ้าพนักงานพินิจ
03
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» VDO CON. เขต 8 , เขต 9
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมเตรียมความการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพินิจ 1
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมจัดทำแนบท้ายสัญญาพะเยา(ที่กรม)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ กยผ. และ กพร. ในการจัดทำระบบของ กพน. ณ ห้องประชุมพินิจ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» กลุ่มการศึกษานำเสนอการสอนคณิต/ภาษาอังกฤษ
04
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าหยุดชดเชย
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าหยุดชดเชย
05
06 (แสดงแบบสัปดาห์ 37)
07
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าหยุดชดเชย
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าหยุดชดเชย
08
ดูข้อมูลที่ใส่เข้ารับเสด็จองค์ภาฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าพระองค์ภาศึกษาดูงานที่โครงการดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี
09
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าIt สัมภาษณ์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประธานเปิดโครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ITขอสัมภาษณ์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ไอทีขอเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการ บิ๊กดาต้า ที่ห้องสถาบันวิจัย า
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมโกลเด้นทิปลิป
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมกรรมการสงเคราะห์ครั้งที่ 3/63 ที่พินิจ 1
10
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมจัดทำคำจำกัดความและคำอธิบายรายการสมรรถนะ ที่ใช่ในการคัดเลือก ผู้มีศักยภาพส
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมจัดทำคำจำกัดความและคำอธิบาย
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมจัดทำคำจำกัดความและคำอธิบายรายการสมรถนะที่ใช้ในการคัดเลือกและประเมินบุคลาก
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมจัดทำคำขอจำกัดความและคำอธิบายรายการสมรรถนะ คัดเลือกและประเมินบุคลากรผู้มีศ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมกับกบค.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมร่วมกับ กบค. ณ หอ้งประชุมพินิจ 2
11
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าลาพักผ่อน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า8:00» ร่วมโครงการจัดงานองค์ความรู้และประสบการณ์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» หารือการจ้างอาจารย์จัดทำโครงการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ห้องสถาบ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» หารือการจ้างอาจารย์จัดทำโครงการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ห้องสถาบ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» หารือประเด็น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ ตามข้อสั่งการ
12
13 (แสดงแบบสัปดาห์ 38)
14
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมตรวจรับงานก่อสร้างพะเยา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประธานเปิดโครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าร่วมโครงการกำหนดทิศทางดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์/โครงการทิศทางกการขับเคลื่อนกรมพิ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ร่วมประชุมวิเคราะห์และวางแผนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคธุรกิจในการป้องกันการกระ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประธานการประชุมวิเคราะห์และวางแผนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายภาคธุ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการสงเคาะห์ ณ ห้อง 5 ชั้น9
15
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมคกก.ไอที (จอง)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมตรวจรับงานก่อสร้างพะเยา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า8:00» สัมภาษณ์ผุ้บริหารลงวิีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการกรรมการสงเคราะห์ ณ ห้องมูลนิธิ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพินิจ ครั้งที่2/63 ที่พินิจ 1
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ครั้งที
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคกก.iT (รอหนังสือ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งและเปิดทำการศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ค
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» เข้าร่วมรับเสด็จในงาน TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:30» พบนายกสมาคมพยาบาล
16
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพของกรมพินิ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» สอบ ชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» สัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพินิจ 2
17
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบสัมภาษณ์ ชพ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:00» ประชุมสมัชชาฯครั้งที่12 ประจำปี 2563 ที่โรงแรมรามการ์เด้นท์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:00» สัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพินิจ 2
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» พบท่านเจี๊ยบ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» หน่วยงาน กศส. ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ ณ ห้องมูลนิธิ กพน.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า16:00» ร่วมงานครบรอบ 18 ปี รวมพลสมาชิก To Be Number one ปี 2563 ที่ ฮอลล์ 4 และห้องแกรน
18
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบสัมภาษณ์ ชพ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:00» ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (เจาะเลือด ชั้น2
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:00» สัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพินิจ 2
19
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าสอบชพ.
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:00» สัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพินิจ 2
20 (แสดงแบบสัปดาห์ 39)
21
ดูข้อมูลที่ใส่เข้างานเกษียณกรมฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าร่วมโครงการทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจ ฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าเข้าร่วมโครงการประชุมประจำปี กรมพินิจฯ (มอบนโยบาย/กรรมการสงเคราะห์/งานเกษียณ) ณ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ร่วมโครงการสร้างการรับรู้
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ
22
ดูข้อมูลที่ใส่เข้างานเกษียนกรม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าร่วมโครงการทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจ ฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าเข้าร่วมโครงการประชุมประจำปี กรมพินิจฯ (มอบนโยบาย/กรรมการสงเคราะห์/งานเกษียณ) ณ
23
ดูข้อมูลที่ใส่เข้างานเกษียณกรม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าร่วมโครงการทิศทางการขับเคลื่อนกรมพินิจ ฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าเข้าร่วมโครงการประชุมประจำปี กรมพินิจฯ (มอบนโยบาย/กรรมการสงเคราะห์/งานเกษียณ) ณ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง
24
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมตรวจรับงานก่อสร้างสุรินทร์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าพิจารณาคู่มือ ม.86 (รอหนังสือ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าลาพักผ่อน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ร่วมลงนามMOUในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
25
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมตรวจรับงานก่อสร้างสุรินทร์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าลาพักผ่อน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุม อกพ กรม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:30» ประชุมร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม
26
27 (แสดงแบบสัปดาห์ 40)
28
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมตรวจรับงานก่อสร้างแปดริ้ว
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุมร่วมกับกบค. ณ ห้องพินิจ2
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า8:00» ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:00» ประชุม video conference ร่วมกับผู้อำนวยการสถานพินิจฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:30» ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องแต่งกายเด็กฯ
29
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าลาพักผ่อน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าประชุม อกพ.กรม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมร่วมกับ กบค. ณ ห้องประชุมพินิจ 1
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุม อกพ กรม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า11:00» คุณโน้ต พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มอบอุปกรณ์กีฬา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ กลาง ณ ศาลเยาวชนฯ กลาง
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมพิจารณาตรวจผลงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» ประชุมคกกส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
30
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:30» ประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:30» ประชุมผู้บริหารMorning Meeting
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักจนท.สพ.นนทบุรี
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิปลิ
     


[พิมพ์หน้านี้]