ดาวน์โหลดไฟล์ | อัพโหลดไฟล์

ค้นหา
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนพัฒนาระบบฯ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา
กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย
กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลฯ
ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงานงบประมาณฯ
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
สำนักงานเลขานุการกรม
รายการ หน่วยงาน วันที่
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2557
กองการเจ้าหน้าที่ 2015-03-19
เอกสารบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ
เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-12-25
แนวทางการเขียนผลงาน ปี 2557
- ยธ 06102/ว 1891 ลว 17 ต.ค. 55 เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ รับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แบบการนำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) พ.ศ.2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- การนำเสนอเค้าโครงผลงาน พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แนวทางการเขียนผลงาน พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-07-30
รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-05-14
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-05-08
คำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-18
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองคลัง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศรีสะเกศ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตราด กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กรุงเทพ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.กรุณา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กพร. กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระแก้ว กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสาคร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศรีษะเกศ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาฬสินธ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กทม. กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กรุณา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดสรุปกลุ่มที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอรับการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-12-27
ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- บัญชีแนบ 2/2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- บัญชีแนบ 2/2556 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- ตัวอย่างปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ ว 31 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- ว 31 การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- แบบร้อยละของข้อมูลเด็กฯ จัดส่งให้ศฝ. กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯองค์การสหประชาชาติฯแบบสรุป กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯองค์การสหประชาชาติฯแบบประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯ องค์การสหประชาชาติฯ แนวทางฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ
- ภาคผนวก กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
- เนื้อหาคู่มือฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
- ปก คำนำ สารบัญ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-06
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและย้ายข้าราชการและลุกจ้างประจำ ประจำปี 2556
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-01-25
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอโอน
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-26
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-06
แบบฟอร์มครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ใหม่)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-06
ลูกจ้างประจำ
- รายละเอียดปรับลูกจ้างประจำ 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- รายละเอียดปรับลูกจ้างประจำ 1 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- ว31 ปรับอัตราลูกจ้างประจำ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- ว38 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-09
- ว36 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว44 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว90 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ3 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ4 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ2 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ1 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2556
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-01
แบบประเมินเพชรจรัสแสงปี 2555
แบบประเมินเพชรจรัสแสงปี 2555
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-07-25
ประกาศแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-29
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- ที่ นร1008/ว17หลักเกณฑ์วิธีการปรับเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-01
- ฐานในการคำนวณเงินเดือน กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-01
พจนานุกรรมสมรรถะกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-05-29
หนังสือรับรองหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบหนังสือรับรองหน้าที่ความรับผิดชอบฯ
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-04-25
แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย
การแสดงความประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2555 (ยธ 06102/ว 319 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-03-12
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
- แบบประเมินพนักงานราชการบริหารวงเงิน กองการเจ้าหน้าที่ 2013-09-03
- ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-04
- แบบประเมินพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- ตัวอย่างข้อตกลงพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- วิธีใช้บัญชีรายงานเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- คู่มือประกอบการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-29
- ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-29
- ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การประเมินฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-23
บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(แบบฟอร์มที่ 4)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-20
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน ฯ พ.ศ.๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-01-12
รูปแบบเค้าโครงผลงานวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2011-12-19


ทั้งหมด 47รายการ ( 2 หน้า ) หน้า : 1 [2] ถัดไป>>