ดาวน์โหลดไฟล์ | อัพโหลดไฟล์

ค้นหา
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนพัฒนาระบบฯ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา
กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย
กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลฯ
ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงานงบประมาณฯ
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
สำนักงานเลขานุการกรม
รายการ หน่วยงาน วันที่
เอกสารบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ
เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-12-25
แนวทางการเขียนผลงาน ปี 2557
- ยธ 06102/ว 1891 ลว 17 ต.ค. 55 เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ รับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แบบการนำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) พ.ศ.2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- การนำเสนอเค้าโครงผลงาน พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
- แนวทางการเขียนผลงาน พ.ศ. 2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-09-05
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-07-30
รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-06-02
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-05-14
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-05-08
คำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน
กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-18
รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2557
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- ผอ.สำนัก กอง ส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- ผู้เชี่ยวชาญ กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- ผู้ตรวจราชการกรม กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
- รองอธิบดี กองการเจ้าหน้าที่ 2014-03-05
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองคลัง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศรีสะเกศ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตราด กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กรุงเทพ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.กรุณา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กพร. กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระแก้ว กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสาคร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศรีษะเกศ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาฬสินธ์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กทม. กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- กรุณา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
- รายละเอียดสรุปกลุ่มที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ 2014-02-03
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอรับการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-12-27
ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- บัญชีแนบ 2/2557 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- บัญชีแนบ 2/2556 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- ตัวอย่างปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ ว 31 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
- ว 31 การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-08-05
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- แบบร้อยละของข้อมูลเด็กฯ จัดส่งให้ศฝ. กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯองค์การสหประชาชาติฯแบบสรุป กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯองค์การสหประชาชาติฯแบบประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
- ระดับความสำเร็จฯ องค์การสหประชาชาติฯ แนวทางฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-06-11
คู่มือการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ
- ภาคผนวก กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
- เนื้อหาคู่มือฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
- ปก คำนำ สารบัญ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-12
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
คู่มือบำเหน็จบำนาญ
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-03-06
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและย้ายข้าราชการและลุกจ้างประจำ ประจำปี 2556
กองการเจ้าหน้าที่ 2013-01-25
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอโอน
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-26
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-06
แบบฟอร์มครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ใหม่)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-12-06
ลูกจ้างประจำ
- รายละเอียดปรับลูกจ้างประจำ 2 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- รายละเอียดปรับลูกจ้างประจำ 1 กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- ว31 ปรับอัตราลูกจ้างประจำ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-01
- ว38 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-09
- ว36 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว44 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว90 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ3 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ4 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ2 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73แนบ1 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
- ว73 กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-07
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2556
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-01
แบบประเมินเพชรจรัสแสงปี 2555
แบบประเมินเพชรจรัสแสงปี 2555
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-07-25
ประกาศแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-29
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- ที่ นร1008/ว17หลักเกณฑ์วิธีการปรับเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-01
- ฐานในการคำนวณเงินเดือน กองการเจ้าหน้าที่ 2012-06-01
พจนานุกรรมสมรรถะกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-05-29
หนังสือรับรองหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบหนังสือรับรองหน้าที่ความรับผิดชอบฯ
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-04-25
แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย
การแสดงความประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2555 (ยธ 06102/ว 319 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-03-12
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
- แบบประเมินพนักงานราชการบริหารวงเงิน กองการเจ้าหน้าที่ 2013-09-03
- ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2013-04-04
- แบบประเมินพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- ตัวอย่างข้อตกลงพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- วิธีใช้บัญชีรายงานเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-11-02
- คู่มือประกอบการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-29
- ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-29
- ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การประเมินฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-23
บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(แบบฟอร์มที่ 4)
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-02-20
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน ฯ พ.ศ.๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ 2012-01-12
รูปแบบเค้าโครงผลงานวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่ 2011-12-19


ทั้งหมด 47รายการ ( 2 หน้า ) หน้า : 1 [2] ถัดไป>>