ดาวน์โหลดไฟล์ | อัพโหลดไฟล์

ค้นหา
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักพัฒนาระบบงานฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนพัฒนาระบบงาน
กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา
กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย
กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงานและงบประมาณ
กองคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
สำนักงานเลขานุการกรม
รายการ หน่วยงาน วันที่
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร1012.2/ว7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- ที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- ที่ นร 1008.1/ว28 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือที่เกี่ยวข้องในการทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1 พระราชบัญญัติบัตประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- หนังสือ ก.พ.เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- กฎสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความใน พรบ. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552.pdf กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-03
ทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1 หนังสือเวียนทำบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 1 แบบ บ.จ.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 2 ตัวอย่างบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 3 ปัญหาที่พบบ่อย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำดี ๒๕๖๐
- ใบสมัคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
- เอกสารแนบท้ายประกาศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
- ประกาศรับสมัครทุน ปี ๒๕๖๐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
การมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ณ 25 ต.ค.2559
คส 1025_2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ณ 25 ต.ค.2559
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-27
ซักซ้อมการขอเงินช่วยเหลือค่าศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
ซักซ้อมการขอเงินช่วยเหลือค่าศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-18
แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-05
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-09-28
ครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- แบบฟอร์มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่าง e-learning กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีขยาย) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่างประกาศนียบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- วิธีการให้คะแนน และคิดคะแนน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่างการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- คู่มือ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ ก.พ. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
- แผนแม่บทด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- แผนด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี ๒๕๕๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- แนวปฏิบัติป้องกันทางเพศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- ประกาศแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี 2558
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-01-19
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- วิธีการคิดคะแนน เอกสารหมายเลข 4 (ครบทดลองฯ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-11-05
- แบบประเมินครบทดลองฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-11-05
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีต่างๆ
- แบบขอรับบำเหน็จ กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบชำระหนี้สหกรณ์ศาลฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ ปค.14 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กบข.รง 008/2/2551 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กบข.รง 008/1/2555 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กสจ. 004/2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กสจ. 004/1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ สรจ.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ สรจ.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5313 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5309 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5300 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-08-25
present กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-27
แบบรายงานตัวชี้วัดผู้อำนวยการส่วนกลาง
แบบรายงานตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนัก/กองส่วนกลาง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-30
แบบรายงานตัวชี้วัดผู้อำนวยการ กรณีส่งต่อข้อมูลเด็กฯ
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ(ไม่ควบคุมตัว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-20
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯมีแรกรับส่งข้อมูลให้ไม่มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-16
- แบบเก็บข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ (กรณีที่เดิมเกิน 1 เดือน) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯที่มีแรกรับส่งข้อมูลให้ไม่มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯไม่มีแรกรับส่งข้อมูลให้มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ (กรณีที่เดิมไม่เกิน 1 เดือน) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯไม่มีแรกรับส่งข้อมูลให้มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ(ควบคุมตัว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและย้าย
- แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
- แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
- แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
- กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- ตารางสรุปความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการ สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- ตารางสรุปรายการสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและสมรรถนะตำแหน่งบริหาร กรมพินิจฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- พจนานุกรมสมรรถนะ และรายการสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- หนังสือเวียน ที่ ยธ 06102 ว 610 ลงวันที่ 10 เม.ย.58 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2557
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-03-19
เอกสารบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ
เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-12-25
แนวทางการเขียนผลงาน ปี 2557
- ยธ 06102/ว 1891 ลว 17 ต.ค. 55 เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ รับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แบบการนำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) พ.ศ.2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- การนำเสนอเค้าโครงผลงาน พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แนวทางการเขียนผลงาน พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีแรกรับ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-05-14
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-05-08
คำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-03-18
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองคลัง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศรีสะเกศ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตราด กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กรุงเทพ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.กรุณา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สำนักพัฒนาระบบฯ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศูนย์เทคโนฯ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตรวจสอบภายใน กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองแผน กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กองคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กพร. กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุทัยธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อ่างทอง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- หนองคาย กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุรินทร์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุโขทัย กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สิงห์บุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สระแก้ว กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สมุทรสาคร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สมุทรสงคราม กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สกลนคร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศรีษะเกศ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เลย กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลำพูน กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลพบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ระนอง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ยะลา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ยโสธร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มุกดาหาร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มหาสารคาม กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- แพร่ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เพชรบูรณ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เพชรบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พิจิตร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พัทลุง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พังงา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พะเยา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- บึงกาฬ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- น่าน กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครนายก กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตาก กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชุมพร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชัยภูมิ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชัยนาท กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กำแพงเพชร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กาฬสินธ์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กระบี่ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อุดรธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สระบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สมุทรปราการ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สตูล กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- สงขลา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ลำปาง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ราชบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ระยอง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ร้อยเอ็ด กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ภูเก็ต กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- พิษณุโลก กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- อยุธยา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปัตตานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ปทุมธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นราธิวาส กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นนทบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครพนม กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- นครปฐม กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ตรัง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- เชียงราย กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ชลบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- จันทบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กาญจนบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กทม. กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อุเบกขา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อุบลราชธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.อยุธยา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สุราษฏร์ธานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สิรินธร กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.สงขลา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ราชบุรี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ระยอง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.บ้านปรานี กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.บ้านบึง กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.นครสวรรค์ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.นครราชสีมา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.เชียงใหม่ กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- ศฝ.ขอนแก่น กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- กรุณา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- มุทิตา กลุ่ม 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- รายละเอียดกลุ่มที่ 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
- รายละเอียดสรุปกลุ่มที่ 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-02-03
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอรับการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2013-12-27


ทั้งหมด 65รายการ ( 3 หน้า ) หน้า : 1 [2][3] ถัดไป>>