ดาวน์โหลดไฟล์ | อัพโหลดไฟล์

ค้นหา
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักพัฒนาระบบงานฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนพัฒนาระบบงาน
กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี
กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา
กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย
กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงานและงบประมาณ
กองคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)
สำนักงานเลขานุการกรม
รายการ หน่วยงาน วันที่
กฏ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
หนังสือเวียนของ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (รอบ2/60)
- คำถาม-คำตอบ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- คำถาม-คำตอบ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- คำถาม-คำตอบ การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- คำถาม-คำตอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- เอกสารแนบ ว12/2553 ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- เอกสารแนบ ว12/2553 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ว12/2553 ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ว55/2553 การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ว193/2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- หนังสือซักซ้อม 1008.1-522/2555 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- หนังสือซักซ้อม 1008.1-145/2553 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ที่ นร 1012/ว7 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ที่ นร 1012/ว12 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ที่ นร 1012/ว29 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ที่ นร 1012.2/ว7 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ฐานในการคำนวณล่าสุด) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
หนังสือเวียนของกรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (รอบ2/60)
- ยธ 06102/ว247 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในหน่วยงานเพื่อประกอบการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) เอกสารแนบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ยธ 06102/ว247 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในหน่วยงานเพื่อประกอบการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (รอบ2/60)
- แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- แบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- แบบฟอร์มที่ 1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- แบบฟอร์มที่ 4 บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
ตัวอย่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (รอบ2/60)
- ตัวอย่าง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ตัวอย่าง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
- ตัวอย่าง หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-08-11
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร1012.2/ว7) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- ที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- ที่ นร 1008.1/ว28 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-16
กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ และหนังสือที่เกี่ยวข้องในการทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1 พระราชบัญญัติบัตประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- หนังสือ ก.พ.เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- กฎสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความใน พรบ. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
- ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552.pdf กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-06
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-03-03
ทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1 หนังสือเวียนทำบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 1 แบบ บ.จ.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 2 ตัวอย่างบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
- แนบ 3 ปัญหาที่พบบ่อย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2017-02-28
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำดี ๒๕๖๐
- ใบสมัคร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
- เอกสารแนบท้ายประกาศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
- ประกาศรับสมัครทุน ปี ๒๕๖๐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-11-11
การมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ณ 25 ต.ค.2559
คส 1025_2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ณ 25 ต.ค.2559
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-27
ซักซ้อมการขอเงินช่วยเหลือค่าศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
ซักซ้อมการขอเงินช่วยเหลือค่าศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-18
แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-10-05
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-09-28
ครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- แบบฟอร์มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่าง e-learning กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีขยาย) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่างประกาศนียบัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- วิธีการให้คะแนน และคิดคะแนน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- ตัวอย่างการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
- คู่มือ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ ก.พ. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-24
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
- แผนแม่บทด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- แผนด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี ๒๕๕๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- แนวปฏิบัติป้องกันทางเพศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- ประกาศแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
- ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-06-08
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี 2558
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2016-01-19
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- วิธีการคิดคะแนน เอกสารหมายเลข 4 (ครบทดลองฯ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-11-05
- แบบประเมินครบทดลองฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-11-05
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีต่างๆ
- แบบขอรับบำเหน็จ กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบชำระหนี้สหกรณ์ศาลฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ ปค.14 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กบข.รง 008/2/2551 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กบข.รง 008/1/2555 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กสจ. 004/2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ กสจ. 004/1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ สรจ.3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ สรจ.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5313 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5309 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
- แบบ 5300 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-09-09
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-08-25
present กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-27
แบบรายงานตัวชี้วัดผู้อำนวยการส่วนกลาง
แบบรายงานตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนัก/กองส่วนกลาง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-30
แบบรายงานตัวชี้วัดผู้อำนวยการ กรณีส่งต่อข้อมูลเด็กฯ
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ(ไม่ควบคุมตัว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-20
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯมีแรกรับส่งข้อมูลให้ไม่มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-07-16
- แบบเก็บข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ (กรณีที่เดิมเกิน 1 เดือน) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯที่มีแรกรับส่งข้อมูลให้ไม่มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯไม่มีแรกรับส่งข้อมูลให้มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ (กรณีที่เดิมไม่เกิน 1 เดือน) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯไม่มีแรกรับส่งข้อมูลให้มีแรกรับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบเก็บข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ(ควบคุมตัว) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-06-04
- แบบสรุปข้อมูลศูนย์ฝึกฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- แบบสรุปข้อมูลสถานพินิจฯส่งข้อมูลให้ศูนย์ฝึกฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและย้าย
- แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
- แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
- แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-05-08
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
- กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับการปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- ตารางสรุปความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการ สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- ตารางสรุปรายการสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและสมรรถนะตำแหน่งบริหาร กรมพินิจฯ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- พจนานุกรมสมรรถนะ และรายการสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 3 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- เอกสารหมายเลข 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
- หนังสือเวียน ที่ ยธ 06102 ว 610 ลงวันที่ 10 เม.ย.58 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-04-10
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2557
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2015-03-19
เอกสารบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ
เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มงานข้อมูลบุคคลฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-12-25
แนวทางการเขียนผลงาน ปี 2557
- ยธ 06102/ว 1891 ลว 17 ต.ค. 55 เรื่อง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ รับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แบบการนำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) พ.ศ.2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- การนำเสนอเค้าโครงผลงาน พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
- แนวทางการเขียนผลงาน พ.ศ. 2557 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-09-05
รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2557
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไม่มีแรกรับ) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2014-06-02


ทั้งหมด 70รายการ ( 3 หน้า ) หน้า : 1 [2][3] ถัดไป>>