พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540 (Thai)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540(Eng)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ม.7(1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ม.7(2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน    
ม.7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ม.7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ  
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
 ข้อมูลเกียวกับที่สาธารณะประโยชน์
ม.9 (1)   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและ   คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
ม.9 (2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  
ม.9 (3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ม.9 (4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
ม.9 (5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
ม.9 (6)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
ม.9 (7)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด 9 (8)
ดัชนีตามมาตรา
ดัชนีตามมาตรา 7
ดัชนีตามมาตรา 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม‡   

แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นับจำนวนผู้เข้าชม

www.reliablecounter.com

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ