•   หน้าแรก
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานประสา
   กลุ่มงานคค
   สถานแรกรับ
   กรรมการสงเคราะห์
   ติดต่อขอใช้บริการ
   แผนที่หน่วยงาน
   หนังสือเวียนกรมพินิจ
   เวปบอร์ดกรมพินิจ
  หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจ
   บอร์ดภาพกิจกรรม
   บอร์ดเยียมชม
   
   
   

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

               ประกอบด้วย บุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักการภารโรง และพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเงิน-บัญชี งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล การเสนอของบประมาณประจำปี งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการรับเด็กและเยาวชน ผู้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดจากพนักงานสอบสวน จัดทำประวัติและจัดส่งเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาติดต่อ ดูแลเก็บรักษาและให้บริการค้นหาสำนวนคดี ตรวจสอบและลงทะเบียนคำร้องขอผัดฟ้อง และคืนตัว พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือทรัพย์สินของมีค่าของผู้เยาว์ ตลอดจนรวบรวมและจัดทำสถิติข้อมูลประเภทต่าง ๆ

  บุคลากร        
  นางสาวบุญเรือง พงศ์ษร
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  นางวรรณวิมล ป้องหมู่
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  นางอรวรรณ ผ่องใส
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางชัญญา บัวลอย
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
  นางสาวสิริพร สุกช่วง
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  นางสุพรรษา แก้วแกมศรี
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  นายบุญสม เนินลพ
  พนักงานสถานที่
  นายนคร ศรีโหร
  พนักงานขับรถยนต์
  นายลือชัย ผ่องใส
  พนักงานขับรถยนต์
  นายชัชวาลย์ อารี
  พนักงานขับรถยนต์
  นายณรงค์ อายุวงศ์
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  นายปราโมทย์ ธรรมเจริญ
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   

   


 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
  เลขทึ่ 20 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 324 304 - 5 โทรสาร 039 324 165
  ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ wut_lom14@hotmail.com

  สถิติผู้เข้าชม 
  Website counter
                 เริ่มบันทึก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552