•   หน้าแรก
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานประสาน
   กลุ่มงานคค
   สถานแรกรับ
   กรรมการสงเคราะห์
   ติดต่อขอใช้บริการ
   แผนที่หน่วยงาน
   หนังสือเวียนกรมพินิจ
   เวปบอร์ดกรมพินิจ
  หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจ
   บอร์ดภาพกิจกรรม
   บอร์ดเยียมชม
   
   
   
   

    กลุ่มงานคดี
  ประกอบด้วยบุคลากรตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - ดำเนินการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด จัดทำรายงานแสดงข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเด็กและเยาวชนเสนอต่อศาลดำเนินการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชน
  ในชั้นสถานพินิจ รวมทั้งดำเนินการ สืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีผู้เสียหายขอฟ้องคดีอาญาเด็กและเยาวชน และดำเนินการตามนโยบายกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์(การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม) โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
    - ดำเนินการสืบเสาะและสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งศาลในคดีครอบครัว ที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาล เพื่อขอดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ในคดีครอบครัวซึ่งผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมหลักฐานและจัดทำรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดี รวมทั้งไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในคดีครอบครัวและประมวลความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอต่อศาล
    - ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครองดูแลผู้เยาว์ กำกับดูแลทรัพย์สินของผู้เยาว์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้กำกับผู้ใช้อำนาจปกครอง พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของผู้เยาว์ ควบคุมดูแลการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ ทำการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิหรือทรัพย์สินมีค่าของผู้เยาว์จนกว่าจะมีการยุติกำกับการปกครอง

  บุคลากร        
   
  นายลิขิต กุบแก้ว
  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
   
  นายอิสรภาพ เพชรรักษ์
  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
  นายกฤติภัค  ธามณี
  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
           
   

   

 •                  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
  เลขทึ่ 20 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 324 304 - 5
  โทรสาร 039 324 165 กลุ่มงานคดี ต่อ 40

  สถิติผู้เข้าชม 
  Website counter
                 เริ่มบันทึก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552