•   หน้าแรก
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานประสา
   กลุ่มงานคคี
   สถานแรกรับ
   กรรมการสงเคราะห์
   ติดต่อขอใช้บริการ
   แผนที่หน่วยงาน
   หนังสือเวียนกรมพินิจ
   เวปบอร์ดกรมพินิจ
  หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจ
   บอร์ดภาพกิจกรรม
   บอร์ดเยียมชม
   Login Admin
   
   
   

   กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

  ประกอบด้วยบุคลากร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตาม และสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม    ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราว และภายหลังจากศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง
  - บริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและบุคคลทั่วไป
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัด ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำรงไว้ซึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์
  - ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิเด็ก
  - ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม)


  บุคลากร        
  นางสาวสุวลักษณ์ สนธิโสภณ
  นักจิตวิทยาชำนาญการ
  นางสาวสุจิตรา ชุ่มมงคล
  นักสังคมสงคราะห์ปฏิบัติการ
   

   


 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
  เลขทึ่ 20 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 324 304 - 5 โทรสาร 039 324 165
  ติดต่อกลุ่มงานประสานฯ ต่อ 30

  สถิติผู้เข้าชม 
  Website counter
                 เริ่มบันทึก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552