ประวัติความเป็นมา
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน


สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่โดยสังเขป คือควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในเขตจังหวัดลำพูน หรือกระทำความผิดในท้องที่อื่น แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน สงเคราะห์ บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนดังกล่าว สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชน ในเรื่องอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  สภาพแวดล้อมฯรวมทั้งค้นหาสาเหตุแห่งการกระทำความผิดเพื่อรายงานศาลสอดส่องความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาให้คุมประพฤติ ตลอดจนประมวลข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง(ครอบครัว) รวมทั้งความเห็นเพื่อรายงานศาลประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีและกำกับการปกครองเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ตามคำสั่งศาลด้วย
1.   เกี่ยวกับอาคารสถานที่ทำงาน
ตั้งแต่เปิดทำการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนได้เช่าอาคารพาณิชย์เอกชนเป็นที่ทำการ  เลขที่  262/8-9   หมู่ที่ 4   ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน   หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (053)584710-12 
2ด้านบุคลากร  ปัจจุบันมีข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
                         -   ข้าราชการ   จำนวน   14      (อัตรา ว่าง  3  อัตรา)
                         -   พนักงานราชการ   จำนวน    8  อัตรา  (ช่วยราชการ  2  อัตรา )
3.   งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ    แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย ดังต่อไปนี้
                          3.1   ฝ่ายบริหารทั่วไป  แบ่งเป็น
                        -    งานธุรการทั่วไป
                        -    งานธุรการคดี
         3.2   ฝ่ายคดี    แบ่งเป็น
      -  งานสืบเสาะข้อเท็จจริงคดีอาญา
                                  ทำหน้าที่ในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาแล้วรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเสนอศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
     -   งานประมวลข้อเท็จจริงคดีแพ่ง (ครอบครัว)
                                  ทำหน้าที่ในการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่มีการฟ้องหรือร้องต่อศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
     -   งานสอดส่องคุมประพฤติ
                           ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาในคุมประพฤติไว้
     -   งานกำกับการปกครอง 
   ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของผู้เยาว์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์อย่างแท้จริง
       3.3    ฝ่ายประสานงานกิจกรรมชุมชน 
ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประสานการติดต่อกับชุมชนต่าง  ๆ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ  จังหวัดลำพูนมากขึ้น

 

1กลับหน้าหลัก
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
262 / 8 - 9   หมู่  18  ถนนลำพูน - ดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์., โทรสาร 053 - 584710 - 2