<<กลับหน้าหลัก
บุคลากรสถานพินิจฯ จ.ตาก ทำงานด้วยใจ ถวายในหลวง ไม่หวังสิ่งตอบแทน
นางสาวภัทรชนิกา ทาสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัิติงาน
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำความดีเพื่อประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทิมา คำไหว
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
นา์ยปฤณสวัสดิ์ พักเกาะ
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ไชยงาม
ักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขวัญดาว แก้วแฮด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายอิ๋ว ผิวผ่อง
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
นางสาวภัครฐินันส์ สอนชา
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายวิทยา พัชนี
พนักงานคุมประพฤติีปฏิบัติการ
ช่วยราชการสาขาแม่สอด
นายอานนท์ แก้วมณี
พนักงานพินิจ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานพินิจ
นายพศิน วิริยะี
พนักงานพินิจ
นายนิกร ปานรอด
พนักงานพินิจ
นายนิพนธ์ สายปาน
พนักงานพินิจ
นายนพดล พรมเนตร
พนักงานพินิจ
นายทรงศักดิ์ รักษ์พิพัฒน์
พนักงานพินิจ(สาขาแม่สอด)
นายอภิสิทธิ์ เขาวิลาส
พนักงานพินิจ(สาขาแม่สอด)
นางสิริกาญจน์ อ่วมสถิต
พนักงานพินิจ
นางสาวบุญธรรม ใชยลังกา่
พนักงานพินิจ
นางสาวเพชรี สุดสมัย
พนักงานพินิจ(สาขาแม่สอด)
นายรณยุทธ คุปตัษเฐียร
นายสุชาติ กันเกิด
นายจิรันดร แก้วมณี
(สาขาแม่สอด)
นางปัญจรัศมิ์ จันทร์สายทอง