โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่บุคลากรในหน่วยงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๐

เด็กและเยาวชน บุคลากร เยี่ยมชม หจก.กิตติชัยอุตสาหกรรมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เด็กและเยาวชน ดูการสาธิตการตัดโลหะด้วยแก๊สอะเซติลีน

 

เจ้าของกิจการ คุณนิมิตร  บัวดำ ให้คำแนะนำการดำเนินงานและการจัดการโรงงาน

 

ฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับประวัติการทำธุรกิจและการดำเนินกิจการ

 

เด็กและเยาวชน คณะบุคลากร

เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ถ่ายรูปร่วมกันหน้าโรงงานกิตติชัยอุตสาหกรรมหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา