สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ร้านนิทรรศการในวันลองกอง จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๒ และทรงทอดพระเนตรร้านนิทรรศการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสโดยมี นายประพาส  แก้วละเอียด นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ถวายรายงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน เข้าเฝ้า ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ครบ ๖ รอบพระชนมพรรษา  ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่  23 กันยายน 52
สำหรับร้านนิทรรศการในวันลองกอง จังหวัดนราธิวาส สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี ในงานของดีเมืองนรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ในประจำปี 2552 จังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นในวันที่ 21 – 25 กันยายน 2552  ภายในร้านนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ และมีการนำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ฝีมือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นำให้ฝึกสร้างสมาธิการลงสี แก่ประชาชนทั่วทั่วไปที่เข้าชมร้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก