หน่วยวิชาชีพช่างศิลป์
หน่วยวิชาชีพช่างศิลป์เปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 50 ชั่วโมง  โดยมีหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้1.หลักสูตรวิชาชีพการเขียนป้ายพื้นฐาน
    ศึกษาลักษณะประเภทของงานเขียนป้ายขั้นพื้นฐานพื้นฐาน( อักษรริบบิ้น)ได้  สามารถใช้เครื่องมือการเขียนป้าย รู้จักวัสดุและมีความเข้าใจสามารถออกแบบตัวอักษรและสามารถจัดการด้านการตลาดและประเมินราคาวัสดุเบื้องต้นได้
2.หลักสูตรวิชาชีพการปั้นพื้นฐาน
    ศึกษาลักษณะประเภทของงานปั้นขั้นพื้นฐาน(นูนต่ำนูนสูง)    สามารถใช้เครื่องมือการปั้น รู้จักวัสดุและมีความเข้าใจสัดส่วนต่าง ๆในการปั้น ปฏิบัติงานปั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ และสามารถจัดการด้านการตลาดและประเมินราคาวัสดุเบื้องต้นได้3.หลักสูตรวิชาชีพการพิมพ์ซิลค์สกรีน
    ศึกษารายละเอียดขั้นตอน การทำแม่พิมพ์ซิลล์สกรีน การพิมพ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ การเก็บและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ มีกระบวนทัศน์ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศิลป์  การออกแบบเลขศิลป์ การปฏิบัติการประดิษฐ์แม้พิมพ์ สามารถ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ในด้านการลงทุน การประเมินราคา และการจัดการด้านการตลาดสามารถนำไปพัฒนาไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

4.หลักสูตรวิชาชีพช่างเขียนลายไทย 1
    ศึกษาบ่อกำเนิดของลายไทย การเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยการเขียนหางไหล การบากลาย ตัวเหงา ตัวกนกสามตัว กนกเปลว กระจังแบบต่าง ๆ ลายประจำแบบต่าง ๆ และลายพุ่มข้าวบินฑ์แบบต่าง ๆสามารถ นำไปเป็นพื้นฐานในการเขียนลายไทยขั้นสูงและการผูกลายไทยในรายวิชาการเขียนลายไทย 2 ต่อไป

5. หลักสูตรวิชาชีพช่างเขียนลายไทย 2
    ศึกษาและปฏิบัติงาน การเขียนลายไทยขั้นสูง คือ การเขียนช่อลายกระหนก การผูกลวดลายไทย  การผูกลายไทยประกอบภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ลวดลายไทยโบราณ (วัดเชิงหวาย) นำมาคัดลอกเพื่อเป็นแบบอย่าง สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเขียนลวดลายไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ และสามารถประยุกต์เขียนในวัสดุรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ในงานช่างศิลป์ไทยแขนงอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.หลักสูตรวิชาชีพช่างทำตรายาง
    ศึกษารายละเอียดขั้นตอน การใช้เครื่องทำตรายาง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ การเก็บและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ มีกระบวนทัศน์ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศิลป์  การออกแบบเลขศิลป์ การปฏิบัติการทำตรายางสามารถ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ในด้านการลงทุน การประเมินราคา และการจัดการด้านการตลาดสามารถนำไปพัฒนาไปประกอบอาชีพได้ต่อไปหน่วยวิชาชีพช่างศิลป์


งานการศึกษา
หน่วยสามัญ
หน่วยวิชาชีพช่างไฟฟ้า
หน่วยวิชาชีพช่างไม้
หน่วยวิชาชีพช่างเชื่อม
หน่วยวิชาชีพเกษตร
หน่วยวิชาชีพดนตรีสากล
หน่วยวิชาชีพช่างตัดผม
หน่วยวิชาชีพช่างศิลป์
หน่วยวิชาพละศึกษา