หน่วยวิชาชีพช่างตัดผม
หน่วยวิชาชีพช่างตัดผมเปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 50 ชั่วโมง  โดยมีหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้1. หลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น
    ศึกษาลักษณะประเภทของงานช่างตัดผมทรงมาตรฐาน การใช้เครื่องมือที่ถูกวิธี  รวมทั้งการเก็บรักษา  บำรุง  ซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการตัดผมได้

2. หลักสูตรช่างตัดผมชายตามสมัยนิยมขั้นสูง
    ศึกษาลักษณะประเภทของงานช่างตัดผมหลายๆ แบบ  และหลายทรงที่ทันสมัยและใช้เครื่องมือที่ถูกวิธีของการตัดผมทรงต่างๆ

หน่วยวิชาชีพช่างตัดผม


งานการศึกษา
หน่วยสามัญ
หน่วยวิชาชีพช่างไฟฟ้า
หน่วยวิชาชีพช่างไม้
หน่วยวิชาชีพช่างเชื่อม
หน่วยวิชาชีพเกษตร
หน่วยวิชาชีพดนตรีสากล
หน่วยวิชาชีพช่างตัดผม
หน่วยวิชาชีพช่างศิลป์
หน่วยวิชาพละศึกษา