ตราสัญลักษณ์
 
       

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและญาติ

ภาพโครงการวันแม่ ญาติเยี่ยมใกล้ชิด ๑๐ ส.ค. ๕๕

บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ พระนางเจ้าสิริกิติ์ เจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

ข่าวประกาศ

โอกาสทางการศึกษา

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาสามัญ
  • วิชาชีพช่างและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
  • ฝึกยกระดับฝีมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • เรียนกับสถานศึกษาในระบบ

สาระน่ารู้

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น โทร.043-244363 แฟกซ์.043-203012
ผู้ดูแลเว็บ: ภานุวัตร ชื่นสวัสดิ์ โทร.081-3918391 e-mail: dingland@gmail.com
หน้าหลักกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หน้าหลัก กระทรวงยุติธรรม Free Site Counter
Free Site Counter